_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

2/19/2018

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΠ ΚΑΠΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΗΛΥΒΡΙΑΣ ΜΑΞΙΜΟΥ (ΦΩΤΟ)


Την Κυριακή της Τυρινής 18 Φεβρουαρίου 2018, στον Ι. Ναό Αγίου Νικολάου της Κοινότητος Τοπ Καπί, τελέστηκε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και Πάνδημο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των αειμνήστων Κτιτόρων, Ανακαινιστών, Μεγάλων Ευεργετών, Ευεργετών, Δωρητών «των θεαρέστως διακονησάντων ιερέων και των απανταχού της Δεσποτείας Κυρίου αναπαυομένων ενοριτών, προεξάρχοντος του Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, Επόπτου της Περιφερείας Κοντοσκαλίου, Βλάγκας και Υψωμαθείων. 
Κατά την Θ. Λειτουργία αναγνώστηκε και ο Κατηχητήριος Λόγος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, επί τη εισόδω στην Αγία και Μ. Τεσσαρακοστή. 
Ακολούθησε δεξίωση στην Κοινοτική Αίθουσα.
Φωτογραφίες: Yani Kayakoparan


2/18/2018

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (17-18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 17ης Φεβρουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Αὐτοῦ Γραφείου, μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον καί παρηκολούθησε τήν συνδιοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας – Θρᾴκης καί τοῦ Φιλανθρωπικοῦ καί Μορφωτικοῦ Συλλόγου Ἰμβρίων Κωνσταντινουπόλεως, ἐν συνεργασίᾳ μετά τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, ἐκδήλωσιν πρός τιμήν τοῦ σεπτοῦ Προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας, ὑπό τόν τίτλον «Ὁ Ἴμβριος Οἰκουμενικός Πατριάρχης».
Τήν ἐκδήλωσιν κατέκλεισεν ὁ Παναγιώτατος, Ὅστις ἐξῇρε τήν συντελουμένην κατ’ αὐτάς πολύπτυχον λειτουργικήν, ἐκπαιδευτικήν καί πολιτιστικήν ἀνακαίνισιν τῆς «παιπαλοέσσης», ἐπισημάνας ὅτι «κάθε προσπάθεια καί πρωτοβουλία, ἡ ὁποία συμβάλλει εἰς τήν διάσωσιν, καλλιέργειαν καί προβολήν τοῦ πολιτισμοῦ τῆς Ἴμβρου, εἶναι πολύτιμος καί ἀξιέπαινος καί μᾶς χαροποιεῖ ἰδιαιτέρως. Ὅ,τι ἐπεβίωσε τόσους αἰῶνας, ὅ,τι ἔσωσε τούς κατοίκους τῆς Ἴμβρου ὡς κανών ζωῆς καί πίστις εἰς τόν αἰώνιον προορισμόν τοῦ ἀνθρώπου ἐν Χριστῷ, δέν ἐπιτρέπεται νά χαθῇ σήμερα, εἰς τήν ἐποχήν τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου καί τῶν ἀγώνων διά ταυτότητα καί διατήρησιν τῆς πολιτισμικῆς ἰδιοπροσωπίας τῶν λαῶν».
Ὁ Πατριάρχης, μάλιστα, ἀφοῦ ὑπέμνησε τάς προσφάτους δημοσιεύσεις σχετικῶν περί τήν γενέτειράν Του πονημάτων, ἀπηύθυνε κάλεσμα πρός τήν νέαν γενεάν τῶν Ἰμβρίων νά ἐνστερνισθοῦν καί νά φυλάσσουν ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ τάς πολυτίμους ἀξίας, τάς ἠθικάς ἀρχάς καί τάς πατρῴας παραδόσεις, αἱ ὁποῖαι ἐξησφάλιζον τήν ἁρμονικήν συνύπαρξιν καί τήν ἔνθεον βιοτήν τῶν κατοίκων τῆς νήσου καί ἀποτελοῦν σήμερον συμπαγές ἀνάχωμα κατά τοῦ συγχρόνου εὐδαιμονιστικοῦ καί ἀτομοκεντρικοῦ προσανατολισμοῦ τῆς ζωῆς, συγχαρείς τούς συντελεστάς τῆς ἐκδηλώσεως, ὅλως δέ ἰδιαιτέρως τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Ὀστιάριον τῆς Μ.τ.Χ.Ε. κ. Παῦλον Σταματίδην, Πρόεδρον τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας – Θρᾴκης. Ἐνώπιον μελῶν τῆς ἐνταῦθα σεβασμίας Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου καί τοῦ πολυπληθοῦς φιλομούσου κοινοῦ, ὡμίλησαν ἐπικαίρως ὁ οἰκοδεσπότης Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὁ Ἐντιμολ. κ. Παῦλος Σταματίδης καί ἡ Εὐγεν. κ. Παναγιώτα Λαγοσπύρη, Πρόεδρος τοῦ Φιλανθρωπικοῦ καί Μορφωτικοῦ Συλλόγου Ἰμβρίων Κωνσταντινουπόλεως.
Κατά τήν διάρκειαν τῆς ἐκδηλώσεως ἐγένετο προβολή τῆς ταινίας «Ὁ Πατριάρχης στήν Ἴμβρο», ἐνῷ ἐπηκολούθησεν ἀνάγνωσις ἀποσπασμάτων ἐκ διαφόρων Πατριαρχικῶν ὁμιλιῶν σχετικῶν πρός τήν Ἴμβρον ὑπό μελῶν τοῦ Τμήματος Νεολαίας τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως, τῆς ἐκδηλώσεως ὁλοκληρωθείσης διά καταλλήλου μουσικοῦ προγράμματος, ἐκτελεσθέντος ὑπό τῶν «Κανταδόρων τῆς Ἴμβρου».Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε: 
α) ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 17ης Φεβρουαρίου, καθ’ ὅν συμπροσηυχήθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Φιλαδελφείας κ. Μελίτων καί Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Δορυλαίου κ. Νίκανδρος καί Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός καί ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Κέντρου Κοινωνικῆς Προστασίας, Ἀλληλεγγύης, Ἀθλητισμοῦ, Παιδείας καί Προσχολικῆς Ἀγωγῆς τοῦ Δήμου Βεροίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Στεργίου Διαμάντη, πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ὡμίλησεν ἐπικαίρως, ἐπιδαψιλεύσας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τό στάδιον τῶν ἀρετῶν,
β) ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους τῆς Κοινότητος Βεβεκίου, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς, 18ης ἰδίου, καθ᾿ ἥν ἀνεγνώσθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὁ Κατηχητήριος Λόγος τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου, ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Δορυλαίου κ. Νίκανδρος, ἀποστολή ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Ὁμάδος Στίβου Ἀνδρῶν – Γυναικῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Λιούμπα, Ἀντιπροέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Ὁμοσπονδίας Στίβου, μέλη τῆς Ὀργανώσεως AHEPA Πειραιῶς, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Ἐντιμ. κ. Παντελεήμονα Μαραβέλιαν, Πρόεδρον, καί πιστοί ἐντεῦθεν.
Μετά τήν ἀπόλυσιν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σαατσῆς ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Παναγιώτατος, Ὅστις, ἀφοῦ ἐμνήσθη τῶν πρό διετίας ἱστορικῶν ἑορτασμῶν τῆς ἱ. μνήμης τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους ἐν Κρήνῃ (Çeşme), ἐπαναληφθέντων ἐφέτος ὑπό τοῦ Σεβ. ἁγίου Σμύρνης, καλωσώρισε πατρικῶς πάντας τούς ἐκκλησιασθέντας, ἀναφερθείς εἰς τήν σημασίαν τῶν ἀρχομένων πνευματικῶν ἀγώνων, καί ἐξέφρασε τήν εὐαρέσκειαν τῆς Ἐκκλησίας διά τό ὑπό τοῦ Σεβ. Ἐπόπτου καί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπιτελούμενον ἀνακαινιστικόν ἔργον εἰς τούς χώρους τοῦ ἱ. τούτου σεβάσματος τοῦ Γένους, ἀποτελέσαντος κατά τό ἀπώτερον παρελθόν Μετοχιακόν ἐξάρτημα τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Ἰβήρων.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις, καί
γ) ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Α´ Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν, αὐθημερόν, εἰς τό τέλος τοῦ ὁποίου οἱ Κληρικοί τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί οἱ λαϊκοί ὑπάλληλοι τῶν Πατριαρχείων, ὡς καί οἱ ἐκκλησιασθέντες προσκυνηταί, ἠσπάσθησαν τήν Δεξιάν Αὐτοῦ πρός ἐκζήτησιν συγχωρήσεως, ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν.


Τήν μεσημβρίαν τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, συνοδευομένη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, παρεκάθησεν εἰς γεῦμα, παρατεθέν ὑπό τοῦ Δρος Akkan Suver, Προέδρου τῆς Μ.Κ.Ο. «Marmara Grubu», πρός τιμήν τοῦ παρεπιδημοῦντος ἐνταῦθα Ἐξοχ. κ. Γεωργίου Ἰβάνωφ, Προέδρου τῆς FYROM, συνοδευομένου ὑπό τῆς συζύγου καί τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ.
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου, ἐπεσκέφθη ἐν τῷ Γραφείῳ αὐτοῦ τόν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονον κ. Θεόδωρον, ᾧτινι ἐπεδαψίλευσε τάς πατρικάς Αὐτοῦ εὐχάς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σηλυβρίας κ. Μάξιμον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Βασιλείου Ἰωαννίδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίων Θεοδώρων Βλάγκας, καί τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀναστασίου Χονδροπούλου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτοῦ, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ. Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Δορυλαίου κ. Νίκανδρον, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας.
- Τόν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονον κ. Θεόδωρον, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
- Τόν Αἰδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας κ. Γεώργιον Τσέτσην, ἐκ Γενεύης.
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Γεώργιον Λαδουκάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης.
- Τόν Ἐξοχ. κ. Παναγιώτην Μηταράκην, πρῴην Ὑφυπουργόν Ἀναπτύξεως καί Ἀνταγωνιστικότητος, Βουλευτήν τῆς Ν.Δ., μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Ἐλισάβετ, ἐκ Χίου, καί τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἀνδρέαν Ταπρατζῆν, Διευθύνοντα Σύμβουλον τῆς Ἑταιρίας «AVIS HELLAS», μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Τσιναρίδου, Διευθυντρίας τῆς Τραπέζης Πειραιῶς, οὕς καί ηὐλόγησεν ἐπί τοῖς γάμοις αὐτῶν, καί Ἰωάννην Ὀλύμπιον, Διευθύνοντα Σύμβουλον τῆς Ἑταιρίας «V&O Hellas», μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μπέτυ Κουλούρη, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τόν Ἐξοχ. κ. Ἐλευθέριον Αὐγενάκην, Γεν. Γραμματέα τοῦ Κόμματος «Νέα Δημοκρατία», Βουλευτήν Ἡρακλείου Κρήτης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἕλενας Μπάνια, Ἐκπαιδευτικοῦ, καί τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἀπόστολον Ὑφαντίδην, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἰωάννας, Ἐκπαιδευτικοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν, καί Ἀπόστολον Ἐμμανουηλίδην, Πολιτευτήν τῆς Ν. Δ. εἰς τόν Νομόν Ἠμαθίας, Ἰδιοκτήτην τοῦ Ταξιδιωτικοῦ Γραφείου «Vergina Travel».
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Δημήτριον Κοσμόπουλον, Ἐπιχειρηματίαν, καί Φίλιππον Τσάμην, Κτηματομεσίτην, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τόν Ἐλλογ. κ. Δημήτριον Λινόν, Καθηγητήν Χειρουργικῆς τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Hamevi, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Παύλου - Ἀλεξάνδρου, μαθητοῦ, ἐντεῦθεν.
- Τήν Εὐγεν. κ. Αἰκατερίναν Βλάχου, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Εὐαγγέλου, μαθητοῦ, ἐκ Θεσσαλονίκης.
- Τήν Εὐγεν. κ. Ἀθηνᾶν Μεφαλοπούλου, ἐντεῦθεν.
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνή-στου Agop Gotoryan, Καθηγητοῦ καί διακεκριμένου ἐν Ἰατροῖς, ἐκ τοῦ ἐν Κοντοσκαλίῳ Ἀρμενικοῦ Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, τό Σάββατον, 17ην Φεβρουαρίου.
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Σακελλαρίου Σταύρου Μάρντογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Βαφεοχωρίου, ἐκ τοῦ ὡς ἄνω Ἱ. Ναοῦ, τήν Κυριακήν, 18ην ἰδίου.

Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΓΝΩΜΗΣ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (ΒΙΝΤΕΟ)


Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος χοροστάτησε σήμερα, Κυριακή της Τυρινής (18-2-2018), το απόγευμα, στην Ακολουθία του Α' Κατανυκτικού Εσπερινού, στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι. 
Στο τέλος του Εσπερινού ο Πατριάρχης αντήλλαξε τον ασπασμό της συγχωρήσεως με τους Αρχιερείς του Θρόνου και έδωσε την Πατριαρχική Του ευχή στους κληρικούς της Πατριαρχικής Αυλής και τους πιστούς που είχαν κατακλύσει τον Ναό.

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΒΕΒΕΚΙΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ)


Πατριαρχική Χοροστασία σήμερα, Κυριακή της Τυρινής (18-2-2018) στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους της Κοινότητος Βεβεκίου (Μπεμπέκ) στον Βόσπορο. 
Τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο προσεφώνησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίος, Επόπτης της Περιφερείας Βοσπόρου, και αντιφώνησε ο Πατριάρχης, ο οποίος αναφέρθηκε σε προσεχείς δράσεις του - λειτουργικά γεγονότα, με κορυφαίο την Θεία Λειτουργία στην Παναγία Σουμελά του Πόντου, τον Δεκαπενταύγουστο. 
Ο Πατριάρχης είπε ότι έχει ζητήσει την σχετική άδεια από τις Τουρκικές αρχές, μετά την ολοκλήρωση των ανακαινιστικών έργων στο Μοναστηριακό συγκρότημα. 
Τον Μάϊο ο Πατριάρχης θα συλλειτουργήσει με τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεόδωρο, στα ερείπια της Βασιλικής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Έφεσο. 

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΝΑΟ (ΦΩΤΟ)


Σήμερα, Κυριακή της Τυρινής (18-2-2018), στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι τελέστηκε η Θεία Λειτουργία υπό του Μεγάλου Πρωτοσυγκέλλου Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Ανδρέου. 
Φωτογραφίες: Yani Kayakoparan


2/17/2018

ΟΙ ΙΜΒΡΙΟΙ ΤΙΜΗΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΝ ΙΜΒΡΙΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ (ΦΩΤΟ)


Σήμερα Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου 2018, στο Σισμανόγλειο Μέγαρο της Πόλης πραγματοποιήθηκε από την Ιμβριακή Ένωση Μακεδονίας - Θράκης και τον Μορφωτικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Ιμβρίων που εδρεύει στην Πόλη, εκδήλωση προς τιμή του Ιμβρίου Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, απ' όπου και τα φωτογραφικά στιγμιότυπα. 


Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

«Οι Σύγχρονες θεολογικές προκλήσεις και προοπτικές» ήταν το θέμα, το οποίο ανέπτυξε στην κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας Κύπρου ο Αρχιεπίσκοπος Γέρων Αμερικής, Δημήτριος. 
Την διάλεξη του κ. Δημητρίου παρακολούθησαν ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος, μέλη της Ιεράς Συνόδου, η σύζυγος του προέδρου της Δημοκρατίας, Άντρη Αναστασιάδη, ο πρόεδρος της Βουλής, Δημήτρης Συλλούρης, πρυτάνεις, καθηγητές, φοιτητές της Σχολής, και πολλοί άλλοι κληρικοί και λαϊκοί. Τον Αρχιεπίσκοπο Δημήτριο προσφώνησε ο διευθυντής της Σχολής, πρωτοπρεσβύτερος Κυπριανός Κουντουρής, η δε καθηγήτρια Βελουδία Σιδέρη-Παπαδοπούλου μίλησε για την προσωπικότητα και το έργο του. 
Ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος μετέφερε τις ευλογίες και τους χαιρετισμούς του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, και στην εισαγωγή της διάλεξης του είπε ότι το θέμα της έχει ως κέντρο την θεολογία τόσον ως σπουδαίο κλάδο μελέτης υπό την ακαδημαϊκή έννοια, όσο και ως ουσιαστικό περιεχόμενο πίστεως. «Η πρώτη θεώρηση της θεολογίας ως ακαδημαϊκού κλάδου είναι μάλλον διανοητικής φύσεως• η άλλη της θεολογίας ως πίστεως είναι προσωπική, διαπροσωπικής και υπαρξιακής φύσεως», σημείωσε. Αμφότερες οι θεωρήσεις, είπε, είναι πολύ σημαντικές ως πεδία ζωής και δραστηριότητος για μια Θεολογική Σχολή, όπως και για τους ανθρώπους, οι οποίοι διδάσκουν ή φοιτούν σ’ αυτήν, ιδίως για εκείνους που προορίζονται να γίνουν κληρικοί.
Σύμφωνα με τον κ. Δημήτριο, όταν ομιλούμε περί συγχρόνων θεολογικών προκλήσεων, η πρώτη πρόκληση είναι γλωσσολογική. «Δηλαδή, η λέξη θεολογία αυτή καθ’ εαυτή έχει υποστεί διεργασία σημασιολογικής διαφοροποιήσεως και διευρύνσεως. Έτσι είναι σύνηθες στις ημέρες μας να ομιλούμε περί διαφόρων επί μέρους πεδίων θεολογίας, όπως ηθική θεολογία, ποιμαντική θεολογία, λειτουργική θεολογία, κοινωνική θεολογία, ασκητική θεολογία κ.ο.κ.», ανέφερε. Στην συνέχεια επεσήμανε ότι, όταν οι Πατέρες της Εκκλησίας ομιλούν περί θεολογίας, «είναι ακριβώς αυτή η αρχική έννοια, την οποίαν έχουν υπ’ όψιν των». Αληθινός θεολόγος, υπέδειξε, είναι εκείνος, ο οποίος, σύμφωνα με τον Άγιο Γρηγόριο «πλάθεται και πλάθει άλλους διά της Αγίας Γραφής». Αυτό, διευκρίνισε, δεν αποκλείει τη διανοητική προσέγγιση και την γλωσσική εκφορά.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος, ο πρωτοπρεσβύτερος Κυπριανός Κουντουρής
και καθηγήτρια Βελουδία Σιδέρη-Παπαδοπούλου.

Ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος ανέλυσε το θέμα «Οι Σύγχρονες θεολογικές προκλήσεις και προοπτικές», εστιάζοντας σε τρία ζητήματα: 
1. Η Θεολογία ως παρουσίαση και βίωμα -ανάλυση της αληθείας περί Θεού της αποκαλυφθείσης από τον Θεό. «Οι επιστήμονες έχουν την ακαδημαϊκή ευθύνη να μην εκφέρουν επιπόλαιες απόψεις για τη θεολογία, με ιδεολογικές απόψεις περί δημιουργίας του σύμπαντος, που κείνται εκτός του πεδίου ερεύνης των, από την άλλη πλευρά οι θεολόγοι, οι οποίοι σέβονται τον κλάδο τους, πρέπει να προσέχουν στην διατύπωση απόψεων σχετικών με καθαρά επιστημονικά θέματα», επεσήμανε. 
2. Η Θεολογία προσφέρει τη γλώσσα και την πράξη της λατρείας. Όπως είπε ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος ένα δεύτερο πεδίο θεολογικών προκλήσεων και προοπτικών συνδέεται με την γλώσσα και πράξη της Ορθοδόξου Χριστιανικής λατρείας. Αυτό, ανέφερε, γίνεται με δύο τρόπους: πρώτον, με την γλωσσική ανάπτυξη των Βιβλικών κειμένων, που αποτελούν την βασική μορφή της λειτουργικής πράξεως της Εκκλησίας μας, και δεύτερον με την υπέροχη θεολογική γλωσσική επένδυση της Ορθοδόξου τελετουργίας. Ιδιαίτερα , επεσήμανε ότι Σκεφθείτε επίσης την υμνολογία της Μεγάλης Εβδομάδος οι κανόνες και ύμνοι «κάθε ημέρας ως το Πάσχα δεν αποτελούν μόνο τα ουσιαστικότερα θεολογικά κείμενα για το Πάθος και την Ανάσταση του Κυρίου Ιησού Χριστού αλλά και την υψηλότερη θεολογική γλώσσα». 
3. Η Θεολογία ως παράγων διαμορφωτικός της αποστολής και του λειτουργήματος της Ιερωσύνης. Για το ζήτημα αυτό ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος εξήγησε ότι η Θεολογία δεν περιορίζεται μόνο στην παρουσίαση και ανάλυση της αλήθειας της αποκαλυφθείσης από τον Θεό, ή στην προσφορά της κατάλληλης γλώσσας και πράξεως στη διαμόρφωση της λατρείας. Είναι επιπλέον, επεσήμανε, « και ουσιωδέστατος παράγων διαμορφωτικός της αποστολής και του λειτουργήματος της ιερωσύνης». Δε νοείται να είναι κάποιος ιερέας ή διδάσκαλος θρησκευτικών «χωρίς να διαθέτει ισχυρή και πλήρη θεολογική κατάρτιση», τόνισε. Το κύριο και κοινό στοιχείο σε όλα αυτά, είπε , είναι ότι «η θεολογία αποτελεί τεράστια μεταμορφωτική δύναμη». Ο κ. Δημήτριος έκανε σαφές στην διάλεξη του ότι η ουσιαστική πρόκληση και η αληθινή προοπτική είναι «μια θεολογία, που μεταμορφώνει και εκφράζεται από θεολόγους οι οποίοι είναι άνθρωποι μεταμορφούμενοι στο μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Χριστού κατά τον Απόστολο Παύλο (προς Εφεσίους 4:13)».


Συμπερασματικά, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής ανέφερε ότι: 
Α) Ένας αληθινός θεολόγος, που αντιμετωπίζει τις σύγχρονες προκλήσεις, δεν είναι απλώς ένας καλός μελετητής, ένας δεξιοτέχνης συγγραφέας, ή ένας εύγλωττος ομιλητής 
Β) Αληθινός θεολόγος είναι κάποιος, ο οποίος είναι σε διαδικασία πνευματικής μεταμορφώσεως μέσω της χάριτος του Χριστού και της εγκατοικήσεως του Αγίου Πνεύματος. 
Γ) Αυτή την μεταμορφωτική δύναμη της θεολογίας την βλέπουμε ανάγλυφα στις περιπτώσεις τριών μεγάλων μορφών της πίστεως που απεκλήθησαν από την Εκκλησία Θεολόγοι. Πρόκειται για τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο και Ευαγγελιστή, για τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο και για τον Άγιο Συμεών τον Νέο Θεολόγο. 
«Αυτή η θεολογία με την ακατανίκητη μεταμορφωτική της δύναμη μπορεί να αντιμετωπίσει όλες τις σύγχρονες προκλήσεις, που προέρχονται από την επιστήμη και την φιλοσοφία, από την πολιτική και την τεχνολογία, από την διαφθορά και την κοινωνική σύγχυση, από την αθεϊα και τον αγνωστικισμό, από τις καινοφανείς ιδεολογίες και την άρνηση των πνευματικών αξιών, από την διάβρωση των θεσμών και τον ευτελισμό του ανθρώπου», υπογράμμισε, κλείνοντας την διάλεξη του ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος.

2/15/2018

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ: "Ο ΙΜΒΡΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ"


ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (15 Φεβρουαρίου 2018)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, πληροφορηθείς τήν εἰς Κύριον ἐκδημίαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιμανδρίτου Νεκταρίου Βιτάλη, Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Κουβαρᾶ, συνελυπήθη διά Γράμματος Αὐτοῦ τήν ἀπορφανισθεῖσαν Ἀδελφότητά του, δεηθείς ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἐν σκηναῖς δικαίων καί ἐν χώρᾳ ζώντων, ἐπικαλεσθείς δ’ ἐπ’ αὐτήν τήν ἄνωθεν παραμυθίαν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Πασχάλην Βαλσαμίδην, Ἐπίκουρον Καθηγητήν τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Σταῦρον Ἀστέρην, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σμαροῦς, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Φωτιάδην, Ἐλεύθερον Ἐπαγγελματίαν, ἐξ Ἴμβρου, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Erol Bircanoğlu, Δικηγόρου, Eren Öçgüder, Ἀρχιτέκτονος, καί τῶν αὐταδέλφων Ἐντιμ. κ.κ. Zeki καί Ziya Akgün, Πολιτικῶν Μηχανικῶν, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐλλογ. Δρα Ἱστορίας Βασίλειον Πάππαν, τ. Βουλευτήν, Γεν. Γραμματέα τῆς Ἑταιρίας Μακεδονικῶν Σπουδῶν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Χάδου, Ἀρχισυντάκτου τοῦ Περιοδικοῦ «Πεμπτουσία», ἐκ Θεσσαλονίκης. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἠλίαν Λαρσινόν, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Κορίνθου.

2/14/2018

Ο ΣΜΥΡΝΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ

ΟΙ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ


ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, θά χοροστατήσῃ ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά: 
α) τόν Α´ Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς, 18ης Φεβρουαρίου, καί ὥραν 4ην μ.μ., 
β) τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου τῆς Καθαρᾶς Δευτέρας, 19ης Φεβρουαρίου, καί ὥραν 2αν μ.μ., 
γ) τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου τῆς Καθαρᾶς Τρίτης, 20ῆς Φεβρουαρίου, καί ὥραν 2αν μ.μ., 
δ) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων, τῆς Τετάρτης, 21ης Φεβρουαρίου, καί 
ε) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων, τῆς Παρασκευῆς, 23ης Φεβρουαρίου. 

Ο ΚΑΤΗΧΗΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Μ. ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ 2018

Πoρτραίτο Οικουμενικού Πατριάρχη: Ιωακείμ Μιχαηλίδης

ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΧΑΝΙΩΝ


Τους πεσόντες κατά τον βομβαρδισμό του επαναστατικού στρατοπέδου του Ακρωτηρίου το 1897 τίμησαν το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2018, πολίτες και φορείς στο εκκλησάκι του Αγίου Χριστοφόρου στις Κορακιές Χανίων. 
Σε αυτή την τοποθεσία βρίσκονται 4 από τους 18 βράχους στους οποίους έχουν χαραχτεί τα ονόματα των αγωνιστών που θυσιάστηκαν. 
Αρχικά τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνού και ακολούθησε προσκλητήριο πεσόντων. 
Στη συνέχεια έγινε κατάθεση στεφάνων, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή και ακολούθησε η ανάκρουση του Ύμνου της Κρήτης και του Εθνικού Ύμνου. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Σπύρος Λιονάκης, Δικηγόρος, Άρχων Νομοφύλαξ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν και οι διοργανωτές.
Παραθέτουμε στη συνέχεια ολόκληρη την ομιλία του Άρχοντος της Μ.τ.Χ.Ε. Σπύρου Λιονάκη. 2/13/2018

ΣΤΟ ΣΥΝΟΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ Θ. ΖΗΣΗΣ ΚΑΙ Ν. ΜΑΝΩΛΗΣ


Του Παναγιώτη Αντ. Ανδριόπουλου 
Στις 4 Φεβρουαρίου 2017 – πριν ένα χρόνο - δημοσιεύσαμε κείμενο με τίτλο: «ΑΜΕΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΗΣΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΝΩΛΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΟΦΡΟΝΩΝ ΤΟΥΣ». 
Επαναλάβαμε στο κείμενο αυτό την άποψή μας, ότι οι κληρικοί της Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης Θεόδωρος Ζήσης και Νικόλαος Μανώλης, αλλά και οι ομόφρονές τους (Αναστάσιος Γκοτσόπουλος, Πέτρος Χιρς κ.α.), θα έπρεπε προ πολλού να έχουν καθαιρεθεί. Και είχαμε εκφράσει την ελπίδα ότι η Εκκλησία δεν θα βραδύνει στο να τους καθαιρέσει, διότι δε νομίζουμε ότι υπάρχει άλλη λύση, αφού παραμένουν αμετανόητοι. Στο πρόσωπό τους θα έχει καταδικάσει την αίρεση του ευσεβισμού! 
Να, λοιπόν, που ήρθε η ώρα και όπως πληροφορηθήκαμε από σχετικές αναρτήσεις στο διαδίκτυο οι κληρικοί Θεόδωρος Ζήσης και Νικόλαος Μανώλης παραπέμπονται στο Συνοδικό δικαστήριο για καθαίρεση, με τις βαριές, αλλά αληθείς, κατηγορίες: 
1. του σχίσματος, 
2. της απείθειας και καταφρόνησης της προϊσταμένης εκκλησιαστικής αρχής, 
3. του σκανδαλισμού των πιστών, 
4. της εξύβρισης και της συκοφαντίας, 
5. της φατρίας. 
Η όλη στάση των δύο αυτών κληρικών εξακολουθεί να είναι προκλητική και μαρτυρεί περίτρανα την αμετανοησία τους. Αυτή η αμετανοησία πηγάζει, φυσικά, από έναν τεράστιο φαρισαϊσμό, τον οποίο διατυπώνει πανηγυρικά ο κληρικός Θ. Ζήσης σε επιστολή του προς τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμο. Στο τέλος της επιστολής γράφει: Ἐγὼ εἶμαι βέβαιος γιὰ τὴν καλὴ πορεία τῆς διακονίας μου, γιατὶ ἀκολουθῶ τοὺς Ἁγίους καὶ ὄχι τὸν Βαρθολομαῖο καί «τοὺς σὺν αὐτῷ». 
Ας ελπίσουμε η Εκκλησία να καθαιρέσει άμεσα τους κληρικούς αυτούς με το τεράστιο «ΕΓΩ» και τις ακλόνητες βεβαιότητές τους. Δεν πρόκειται για τιμωρία, αλλά για επιτακτική πνευματική ανάγκη.
Related Posts with Thumbnails